Klasik Şiirimizden Mısra Seçkisi III

Feyyaz Kandemir, seçkilerine devam ediyor; bu sefer Edebifikir okurları için klasik şiirimizden 40 mısra/beyitlik bir seçki hazırladı…

***

Ey aşk delisi olan ne kaldın perâkende
Ol seni deli kılan yine sendedir sende

Yunus Emre

Ne suçu var deyû râm etme öldür Ahmed’i gel
Ki senden ayrı dirilmek yeter günah bana

Ahmed Paşa

Sana sengin-dil desem gönlüne katı gelmesin
Taşlara kâr etti âhım etmedi şâhım sana

Sâfî

Gözlerin cevr ettiğin canıma cânâ der gören
Gâlib olmuş iki kâfir bir Müselman üstüne

Sâdî-i Cem

Gitmeğe azm eylemiş der geldi cânan elvedâ
Durma sen dahi bu tenden eyle ey cân elvedâ

Serâyî

Ümid-i vuslat eylerdüm visale ihtimal olsa
Benüm maksûdum olur kanda bir emr-i muhâl olsa

Taşlıcalı Yahyâ

Atılmışım iki lâ-yefhemin meyânesine
Zemîne anlatamam âsumâne anlatamam

Koca Ragıp Paşa

Neşve tahsil ettiğin sâgar da senden gamlıdır
Bir dokun bir âh dinle kâse-i fağfûrdan

Gelibolulu Âli

Pâdişah-ı mülk-i istiğnâ olursan Rûhiyâ
Mihr olur başunda efser çarh olur altunda taht

Bağdatlı Rûhî

Mansıb ile iftihâr etmek öğünmek câh ile
Ehl-i farza ârdır gerçi şereftir câhile

Âhî

Pâklikden gayrı nem gördünse söyle dostum
Kimseye yüz vermemek âyinenin âyinidir

Necâtî

Bilmez idim bilmek ağzın sırrını düşvâr imiş
Ağzını derlerdi yok dediklerince var imiş

Fuzûlî

Hasta-diller derde em sorduğu la’lünden bu kim
Pür-şifâdur bir cevâbından bulunur bin devâ

Hâfî

Kadem kadem gece teşrifi Nâilî o mehin
Cihan cihan elem-i intizâra değmez mi

Nâilî

Çün cemalin mihri düştü bu Hitâbî gönlüne
Sanasın Yusuf’tur ol kim geldi Kenân üstüne

Hitâbî

Sen gelmeyince hâtıra bilsen neler gelir

Nâbî

Aşk mühlik yâr gâfil müptelâlar neylesin
Birbirine derdini inkâr güç ikrâr güç

Nef’î

Güzel sevmekde zâhid müşkilin var ise benden sor
Bizim ol fende çok tahkîkimiz itkânımız vardır

Nedîm

Hangi putdur bilmezem imânımı garet kılan
Sende iman yok ki sen aldın diyem imânımı

Fuzûlî

Bakma yâ Rab sevâd-ı defterime
Onu yak âteşe benim yerime

Lâedri

Gamınla ülfetimiz var sürûru neyleyelim
Safâ-yı hâtırımız yok huzûru neyleyelim

Nâilî

Kimse görmesün deyi düşde hayâlini senün
Halkı uyutmamağa âh u figânum var benüm

Âhî

Eyitti ol perî bir düşüne girürem bir şeb
Sevincimden nice yıllar geçipdür görmedim uyhu

Zâtî

Baht uyansa hûba varsa dîde-i bidârımız
Düşde bâri gayrdan tenhâ düşürsek yârimiz

Nef’î

Bî-nikâb olma habibim görmesin yüzün rakip
Mushaf açık olucak derler anı şeytan okur

Necâtî

Bahârı neyleriz ol gülizâr-ı gonca-femin
Gülüp açılması bin nevbahâra değmez mi

Nâilî

Kendi derdim kor elin derdine ağlar gezerim
Lâlenin dâğı gülün âteşi yandırdı beni

Nevres-i Kadim

Bir perî peyker mi var yanınca ağyâr olmaya
Var mıdır bir gül ki anın çevresi hâr olmaya

Muhibbî

Günde bin kez ölmenin firkat komuşlar adını

Lâedri

Zâlim beni söyletme derûnumda neler var

Leyla Hanım

Gam-ı hicran ile Yahyâ gibi ayruksı hâlüm var
Irağ oldum nigârumdan ecel bârî yakın olsa

Taşlıcalı Yahyâ

El açup Yahyâ’nun öldüğini istermiş nigâr
Kubbe-i eflâki doldursam n’ola âmîn ile

Taşlıcalı Yahya

Bir kerre dokunsan teline sâz-ı derûnun
Bin türlü nevâzişle düzelmez bozulunca

Koca Ragıp Paşa

Ne şeb ki kûyuna yüz sürmesem o şeb ölürüm
Ne gün ki kâmetini görmesem kıyamet olur

Nef’î

Gel beri ey aşk-ı dilberden keramet isteyen
Az mıdır bu kim kişiye ölmeği âsân eder

Necâtî

Olmayan aşkın esiri gamdan azad olmasın

Nizâmî

Dil perişan eylemekdir ey perî şânın senin

Ahmed Paşa

Cinân içre gerekmez bana, cânân olmasa meclis

Bâkî

Eğer maksud eserse mısra-ı berceste kâfidir

Koca Ragıp Paşa

Çok söz hayvan yüküdür az söz erin görküdür
Bilene bir söz yeter sende cevher var ise

Yunus Emre

Klasik Şiirimizden Mısra Seçkisi – I
Klasik Şiirimizden Mısra Seçkisi – II

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir