Kemâl-i cehl ile da’vâ-yı irfân eylemek olmaz

Gönülde bin gamum vardur ki pinhân eylemek olmaz
Bu hem bir gam ki il ta’nından efgân eylemek olmaz

Ne müşkil derd olursa bulınur âlemde dermânı
Ne müşkil derd imiş işkun ki dermân eylemek olmaz

Fenâ mülkine çok azm itme ey cân çekme zahmet kim
Bu tedbîrile def’-i derd-i hicrân eylemek olmaz

Sakın gönlüm yıkarsın pendden dem urma ey nâsıh
Hevâ-yı nefs ile bir mülki vîrân eylemek olmaz

Dehânun üzre la’lün istemiş dil def’i müşkildür
Görinmez hîç cürmi yok yire kan eylemek olmaz

Du’âlar eylerüm benden yana bir dem güzâr itmez
Ne çâre sihr ile servi hırâmân eylemek olmaz

Fuzûlî âlem-i kayd içre sen dem urma ışkından
Kemâl-i cehl ile da’vâ-yı irfân eylemek olmaz

Fuzûlî

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir