Gizlesem de Âşikâr Etsem de Cânımsın Benim

Ey nihâl-i işve bir nevres fidânımsın benim
Gördüğüm günden beri hâtır-nişânımsın benim
Ben ne hâcet kim diyem rûh-ı revânımsın benim
Gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim

Derd-i aşkın ben senin bîhûde izhâr eylemem
Lâf edip âh u enini kendime kâr eylemem
Hâsılı âlem bilir bu sırrı inkâr eylemem
Gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim

Ey gül-i bâğ-ı vefâ malûmun olsun bu senin
Hâr-ı cevr-i ile sakın terk eylemem pîrâmenin
Ölme var ayrılma yokdur öyle tutdum dâmenin
Gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim

Gâhî ikrâr eyleyip gâhî dönüp inkârdan
Aksini seyreylerim âyînede dîvârdan
Gerçi bu sûretle pinhân eylerim ağyârdan
Gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim

Beste kıldım sâz-ı efkârı o zülf-i sünbüle
Oldu Gâlib perde-i âhım muhayyer sünbüle
Her çi bâd-â-bâd bâğlandım hevâ-yı kâküle
Gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim

Şeyh Gâlib

Bu şiirin Edebifikir okurları ile buluşmasına vesile olan Feyyaz Kandemir’e teşekkürler…

DİĞER YAZILAR

5 Yorum

 • Ceu , 11/02/2024

  “Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir
  Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat.”

  Sâbit

 • Unknown , 31/03/2017

  Bidayetten gelen aşkı ilahidir,
  Mabeynimde bülbül-ü gül gibi,
  aheste aheste inleyen.
  Acep nasip olur mu ki,
  dahi dünyada gönlüm,
  yüzün seyreyleye.
  Ey yar-ı beka canan-ı can.
  Her dem aşkın iksiri ile
  sarhoş bu abd.

  • Sahne-i Hesti , 01/04/2017

   Nihayetine varan müpteladır acısına bu diyar-ı melunun.
   Ahlâmında dahî görem deyü bekleriken Cân-u,
   Hâkk mudur içmek aşk-u şarabu.
   Abdus-Sabûr ol hele
   Bu nasihati kulak ardı etmeye:
   Sahne-i hesti, estide geçti
   Bilmem acep bu diyardan kim aşkın zehrini seçti?

  • Unknown , 02/04/2017

   Ey Allah’ ın “gözler değil aslında kalpler kör olur” dediğini bilmeyen bedbaht!
   Şeytanın otağı iyi bir yer değildir kurmak için taht!
   Öyleyse vazgeç asaletle adaleti Ayrı görme cehaletinden!
   Henüz nasiplenmemişken ecelinden!

   Nefsime

  • Sahne-i Hestî , 03/04/2017

   ‘İşittik ve itaat ettik’

   Derûnî âşinâ ol taşradan bîgâne sansınlar
   Bu bir zîbâ revişdir âkıl ol dîvâne sansınlar
   (Yahyâ Bey)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir