Gezerken âlem-i insâna geldik

Ezelden aşk ile biz yana geldik
Hakîkat şem’ine pervâne geldik

Tenezzül eyleyip vahdet ilinden
Bu kesret âlemin seyrâna geldik

Geçip fermân ile bunca avâlim
Gezerken âlem-i insâna geldik

Fenâ buldu vücûd-ı fânî mutlak
Bırakdık katreyi ummâna geldik

Geçip âhir bu kesret âleminden
Hüdâyî halvet-i sultân’a geldik

Nemiz ola Hudâyâ sana lâyık
Hemân bir lutf ile ihsâna geldik

Umarız irevüz bâkî huzura
Civâr-ı Hazret-i Rahmân’a geldik

Aziz Mahmûd Hüdâyi

Kaynak: Aziz Mahmûd Hüdâyi Dîvânı, Hazırlayanlar: Mustafa Tatcı, Musa Yıldız, H Yayınları, Sayfa 51.

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir