Fâtih Sultan Mehmed Dîvânı ve Şerhi (PDF)

Sevdün ol dilberi söz eslemedün vây gönül
Eyledün kendözini âleme rüsvây gönül
Sana cevr eylemede kılmaz o pervây gönül
Cevre sabr eyle[ye]mezsin nideyin hây gönül
Gönül eyvây gönül vây gönül eyvây gönül

Çâk olan dest-i cefâyile girîbânundur
İlişen hâr-ı gam u mihnete dâmânundur
Dökilen yire belâ tîgı ile kanundur
Her dem agıza gelen mihnet ile cânundur
Gönül eyvây gönül vây gönül eyvây gönül

Tâli’ün yüzi gülüp olmadı handân nideyin
Yüregün derdine bulunmadı dermân nideyin
Kasduna yâr çekerek hançer-i bürrân nideyin
Virisersin bu gam u mihnet ile cân nideyin
Gönül eyvây gönül vây gönül eyvây gönül

Aşk-ı dildâr ile niçe idesin nâle vü zâr
Eyledün sabr u karârı bu hevâlarda nisâr
Zülfi sevdâsı ider âlemi çün başuna dar
Fâide ne tutalım eyleyesin terk-i diyâr
Gönül eyvây gönül vây gönül eyvây gönül

Vasl-ı dilberle nasîb olmadı dil-şâd olmak
Dest-i cevr ile yıkılan dilün âbâd olmak
Dâm-ı gamdan dil ü cân bülbüli âzâd olmak
Niçeye dek işün efgân ile feryâd olmak
Gönül eyvây gönül vây gönül eyvây gönül

Çünki dildâr niyâzun görüben nâz eyler
Nâleni işidicek şîveye âgâz eyler
Bezm-i gamda kadüni çeng yüzün sâz eyler
Nâlişün perdesini Zühre’ye dem-sâz eyler
Gönül eyvây gönül vây gönül eyvây gönül

Bilmedüm derd-i dilün ölmek imiş dermânı
Öleyin derd ile tek görmeyeyin hicrânı
Mihnet ü derd ü gama olmagiçün erzânî
Avniyâ sencileyin mihnet ü gam-keş kanı
Gönül eyvây gönül vây gönül eyvây gönül

Avnî (Fâtih Sultan Mehmed)


Fâtih Dîvânı ve Şerhi

Fâtih Sultan Mehmed kudretli bir hükümdar, büyük bir siyaset dehâsı ve muzaffer bir komutan olduğu kadar; kültür, sanat ve edebiyatta da ismini altın harflerle tarihe yazdırmış entelektüel bir şahsiyet ve kuvvetli bir şairdir. Şiirlerinin büyük kısmını ihtiva eden Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum 305 numarada kayıtlı nüsha dikkate alınarak hazırlanmış olan divana, çeşitli nazire mecmualarında tespit edilen şiirler de dâhil edilmiştir. Aynı zamanda geniş okur kitlesine hitap edebilmesi maksadıyla bu baskıda nesre çevirisi ve şerhiyle birlikte şerhin İngilizce tercümesi de yapılmış olan çalışma, yalnızca Türk okurlara değil dünya çapındaki meraklılarına da Fatih Sultan Mehmed’in şiirlerinin tanıtılmasını sağlayacaktır. Yazma nüshasının tıpkıbasımını da içeren bu divânda Fatih Sultan Mehmed’in Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan özel eşyaları ile büyük sultana ait orijinal portre ve minyatürlerin de renkli baskıları bulunmaktadır.

“Fâtih Dîvânı ve Şerhi”ni PDF olarak buradan indirebilirsiniz.

DİĞER YAZILAR

2 Yorum

  • Hasibenihal , 05/06/2020

    Vay gönül eyvay gönül
    Sana ceddimizden miras ahu figan, Efendimiz Sav ‘den sünnet her lahzada hüzün. Hüzünlenmeyince , unutuyorsun sevinçli ve öfkeliyken bir tek hüzün kendine getiriyor seni.
    Hüzün yeni doğmuş bir bebekken henüz, bir bakıyorsunseni elinden tutan oymuş.

  • lisan-ı münasip , 29/05/2020

    Bu kıymetli eserin PDF’si için EDEBİFİKİR.COM’a teşekkür ederiz.:)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir