Taklitten Tekâmüle V: Şiir Çalar Deyi İsnat Ederler

Şiir yağmacılığı en çok âşık/halk şiirinde görülür. Âşık şairler genelde yüksek tahsil görmemiş, bazısı bütünüyle ümmi, şiirlerini daha çok irticalen

Hayriye Ünal Şiirini Ölüm Ekseninde Okuma Girişimi

I. Şiir nedir? Şairin, kelimelerle oyunun bir sonucu mu, yoksa kâğıda düşmesi gereken kelimelerin şairin beynine ve kalbine saplanarak kendini

“kelime”

Çoğumuz şiiri bir kelime işi sanır: En uygun kelimeleri seçmesini, en elverişli mısraları kurmasını bileceksin! Mısra bir kelime katarı olduğuna

Şiir Nedir?

Orhan Veli “Kolayca okunabilen bir şiirin kolayca yazıldığını mı sanıyorsunuz?!” derken sanırım şiirin edebi sanatlar içinde en zor sanat olduğunu

Medfun Şiirler 7: Elveda

Fehîm-i Kadîm 17. yüzyılın İzzet Molla’sı Divan şiirinin Rimbaud’sudur. Hayat macerası bilhassa İzzet Molla’nınkine pek benzer. Hemen önceki asırda yetişmiş

Medfun Şiirler 6: Berg-i Hazân

Gelibolulu Mustafa Âli, Taşlıcalı Yahya için “Şekline bakanlar onun bir şair olduğuna asla inanmazdı. Hal ve hareketleri tuhaf karşılanırdı” demiş.

Medfun Şiirler 5: Cünbiş-i Aheste

Mihr parmak ile ol mahın cemalin gösterirMah-ı nev aynı ile ebrusu hilalin gösterir Kalbi saf ayineden öğren mülayim olmayıKim ki

Medfun Şiirler 4: Medeng-i İrade

(Keçecizâde İzzet Molla’nın Gülşen-i Aşk adlı eserinin ilk iki sayfası ) Meşhûrdur ki fısk ile olmaz cihan harâbEyler anı müdâhane-i âlimân harâb Bilmez

Medfun Şiirler 3: Hazine

Tevfik Fikret, bir neslin bilhassa Devlet-i Aliyye’yi yıkan kadroların idolü olmuştur. Kadim medeniyetimize, dinimize ve kitabımıza sövmek onunla birlikte bir

Medfun Şiirler 2: Tekbir-i Zâr Zarın

(…) Ağuş-ı mâderiden hâk-i vatan eazzdir, Andan daha muazzez bir nûrdur gubârın. Ser-pençe-i kazâdan bi-fark idi deminde, Zeyl-i rızâyı sarmış

Şiir Yazıyorum Çünkü 14

LXXXVVIV Şiir anlam örüntüleri içerisinde kendi anlamını dünya üzerindeki anlamlarla birleştirir. Diğer sanat dallarından ayrılan yanı bunu imgelere yaslayarak aktarmasıdır.

Medfun Şiirler 1: Bilmez

Bu ab u tâb kandan, meyhaneler de bilmez Sahbâda neş’e kimden, mestâneler de bilmez Çeşm-i medide-hâbe âyineler de hayrân Mahiyyet-i

Şiir Yazıyorum Çünkü 13

Hayalhanemize Işık Tutan Metin: Şiir    LXXXVIII İlhan Berk “Şiirin Gizli Tarihi”nde “Bir şiir yazılıp yeryüzüne çıkmışsa, dünyada bir şeyler

Şiir Yazıyorum Çünkü 12

LXXXV Şiir, bir iç kale savaşıdır. [şiir vurmak içindir. aklına geldiğinde yine tekrar ediyorsan ve sonra durup durup yine tekrar