Âşıkların Miracı

Hallâc-ı Mansur, kendisinin idamına fetva verenler ve bu fetvayı benimseyenler için şöyle yakardı: “Şimdi Sen’in bu kulların toplandılar, dinlerine bağlılıktan

Fütûhât-ı Mekkiyye

“Ey kardeşlerim, dostlarım! Allah’ın rızasına eresiniz. Ben zayıf, miskin ve her lahza Allah’a muhtaç bir kul ve bu kitabın yazarı

Oğlum Karıştır Helvayı

Evliyâullâhın sertâcı, mahbûb-u Sübhâni, Gavs-ı Samedâni, Pîr-i A’zam Cenâbı Abdülkâdir-i Geylânî Hazretlerine hizmet edenlerden biri, Hazreti Gavs’ın cemalli bir zamanında

Fakir Sözler

Hakâiki bulmayanlar merasimi din edindiler. Allah’tan konuşan çok, Allah’ı bilen yok. Ne kadar yoksan o kadar hâkimsin, ne kadar varsan

İbn Arabi’nin Fahreddin Razi’ye Gönderdiği Mektup

Bismillâhirrahmânirrahîm… Her şeye yeten Allah’a hamd olsun! Salât ve selâm, onun seçtiği bütün peygamberlerin üzerine olsun! Benim Allah yolundaki dostum

Makâm-ı mâ’şuk (Sevilenlerin Makamı)

Sevilenlerin Makamı Bu makâm Peygamber Efendimizin ruhunun makamıdır. Zira yüce Allah, bu on sekiz bin âlemi, o nurun sevgisi üzerine

Mânevî Evlilik

Mânevî evlilik tarîkat nikâhıyla mümkündür. Bu nikâhdan doğacak evlâda “ma’nevî evlâd” derler. Tarîkat silsilesi bunlarla devam eder. Bu konuda şeyhler farklıdır. Bazı şeyhlerin

Hasan Harakâni Hazretleri’nden Hikmetler

Bâyezîd Bistâmî hazretlerinin türbedârı olan Hasan Harakâni (963- 1034) hazretleri, O’nun rûhâniyetinden feyz alarak “üveysî” tarîkla yetişmiştir. Ebu’l-Hasan Harakânî Hicrî

İbn Atâullah el-İskenderî’den Hikmetler

Şeyh, Muhakkik İmam Ebu’l Fazl Ahmet b. Muhammed b. Abdulkerim b. Atâ­ullah el- İskenderiyye buyurdu ki;  “Hatalardan dolayı Allah Teâlâ’nın rahmetin­den