Edebifikir Kitap Pusulası: İsbât-ı Vâcib

Dosyamızın yeni listesini Sulhi Ceylan hazırladı: İsbât-ı Vâcib

*** 

Giriş

Varlığı kendinden olan ve var olmak için hiçbir kimseye ihtiyacı olmayan Allah’ın bu varlığını kanıtlamaya yönelik delillere genel olarak “İsbât-ı Vâcib” deniyor. İsbât; delil göstererek bir şeyin doğruluğunu şüpheye yer bırakmayacak, reddedilemeyecek şekilde ortaya koyma anlamına gelirken, vâcib ise Allah’ın zorunlu ve kendinden olan varlığını ifade etmektedir. Bu konuda kelam âlimleri ve filozoflar birçok delil ile Allah’ın varlığını ortaya koymuşlardır. İmam Gazâlî hazretleri; “Allah’ı bilmek için yaratılıştaki harikaları görmek, mahlûkatın yaratılış hikmetlerini kavramak gerekir. Kalpteki yakînî kuvvetlendirmenin yolu budur.” der.

Bir yaratıcının varlığını kanıtlamaya yönelik delilleri genel olarak ontolojik delil, kozmolojik delil, teleolojik delil, dini tecrübe delili ve ahlak delili olarak 5 ana başlıkta toplayabiliriz.

Kâinattaki düzen, varlığın bir gayeye mebni olarak yaratılmış olması, insanın içindeki ebedilik arzusu, ve ahlak duygusu gibi pek çok sebepten çıkarılan delillerle bir yaratıcının varlığını ispatlansa da yine de inkar eden pek çok insan vardır.

İmanın delile dayanıp dayanmaması noktasında Abuzer Dişkaya şöyle der: “İnandığı şeyi bildiğini zannedenden daha ahmak birisi yoktur bu dünyada. Zira inanma iradenin bir fiiliyken bilme ise aklın bir fiilidir. Bu yüzden inançla bilgiyi eşitleyen kişi aslında irade ile aklı eşitlemiştir. İnanç bilgi ile özdeş kabul edilirse iman ihtiyari olmaktan çıkar. Dolayısıyla bir erdem olmaktan da çıkar. Oysa iman etmek bir erdemdir çünkü ihtiyaridir! (insanın kendi tercihine bağlıdır)” Bu yüzden olsa gerek sufiler Allah’ı tecrübi bilgi ile bildiklerini söylerler yani müşahede ile.

Allah’ı delille bilmek mümkündür ama asıl mesele delillerden geçip O’nu müşahede etmektir ki bu nefis terbiyesini zorunlu kılar. Kendi benliği tarafından kalp gözü kör edilmiş biri Allah’ı nasıl müşahede edebilir. Bu işin diğer tarafı.

Allah’ın varlığı ve birliğini çeşitli delillerle ispatlayan kitaplardan bir liste hazırladık. Bu listede Allah’ın varlığının delilleri, ateizm ve deizme reddiye, kötülük problemi gibi konularda kitaplar var. Eğer insan; kör bir inat içinde değilse ve kâinatı da akl-ı selim ile değerlendirebiliyorsa inanmak için kendisi de pek çok delil bulabilir.

İsbât-ı Vâcib Kitap Pusulası

 1. Yaratılış Hikmetleri – İmam Gazalî
 2. Allah Vardır – H. Hilmi
 3. İslam Kelamcılarına ve Filozoflara Göre Allah’ın Varlığı – Bekir Topaloğlu
 4. Yaratılış ve Gayelilik – Hüseyin Aydın
 5. Ateizm ve Eleştirisi – Aydın Topaloğlu
 6. Çağdaş İnanç Problemleri – Temel Yeşilyurt
 7. Tanrı’nın Varlığına Dair Argümanlar ve Çağdaş Ateist Din Felsefesi Eleştirisi – Adnan Aslan
 8. Maddeci Felsefenin Çıkmazları – Yümni Sezen
 9. Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu – Necip Taylan
 10. İslam Felsefesinde Allah’ın Varlığının Delilleri – İbrahim Agâh Çubukçu
 11. Rasyonel Teoloji – Aliye Çınar
 12. İsbat-ı Vacib – Ahmed Nuri
 13. Tanrı İnancının Akliliği – Cafer Sadık Yaran
 14. Din Epistemolojiye Giriş: Tanrı İnancının Rasyonelliği – Nebi Mehdiyev
 15. Felsefe-i Ûlâ – Mehmet Şemseddin Günaltay
 16. Ateizm ve İslam – İbrahim Coşkun
 17. Tanrıtanımazlığın Felsefi Boyutları – Tezim ya da Ateizm – Aydın Topaloğlu
 18. Deizm ve Ateizm Üzerine – Aliye Çınar
 19. Ateizm Yanılgısı – Selçuk Kütük
 20. Modern Bir Akıl Sapması: Deizm – Hasan Yaşar, Ömer Faruk Korkmaz, Yücel Karakoç
 21. Dini Çoğulculuk Ateizm ve Geleneksel Ekol – Eleştirel Bir Yaklaşım – Adnan Aslan
 22. İnancın İman Hayatına Yansıması Bağlamında Deizm Eleştirisi – Erol Çetin
 23. Kötülük ve Teodise – Cafer Sadık Yaran
 24. Allah’ı İnkâr Mümkün mü? – Filibeli Ahmed Hİlmi
 25. Metafizik Üzerine Konuşma – Leibniz

Diğer Dosya Yazılarımız

Felsefe
Edebî Mektuplar
Tasavvufî Mektuplar
Seyahat
Dünya Tarihi
Necip Fazıl
Mustafa Kemal
Nurettin Topçu
Sezai Karakoç
Sanat Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
İslam Felsefesi
Tasavvuf
Yeni Türk Edebiyatı
Sosyoloji
Medeniyet
Poetika
Osmanlı Tarihi

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir