Bir Seyahatin Ardından

Karakaş Camii – Antalya Âlem ve İnsan İnsan âlemi müşahede etmek ister. Bu müşahededen murat edilen, fâni olanın yaradılışına dair

Kant’ın Yargılanışı

1877 yılından beri Immanuel Kant imzası ile yayınlanan “Wahrheitsgetreuer Bericht über meine Reise in den Himmel”, “Öteki Dünyaya Yolculuğumun Sahici

Hukuk Sözlükleri

Bilindiği üzere Türkiye’de hukuk -Cumhuriyet dönemi ile birlikte- tamamıyla Batılı bir mahiyet kazanmıştır. Yani hukuk sekülerleşmiştir. Dolayısıyla Türk hukuku, aydınlanma

Rasyonel Mekanizma Olarak Hayat

“Çevre” ve “Dünya” üzerine düşünen Ortega y Gasset, dünyanın basit anatomik şemasını irdelememiz; akabinde ise çevre ve dünya sözcüklerinin anlamlarında

Cansever’in Osmanlı Şehri ve Puşkin’in Petersburg’u

Goethe’nin kahramanı Faust, gelişmeci insan tipinin ilk örneği kabul edilir. Dünyayı geliştirmek, dönüştürmek hırsı ile doludur Faust. Yepyeni mekânlar inşa

Hayat ve Olağanlığı

Hayat denilen “yol”un nasıl yürünmesi gerektiğine dair fikir, ona yüklenen anlam ile ilintilidir. Misâlen; “Dünyada garip bir yolcu gibi ol”

İnsan ve Fikir Münâsebeti Üzerine

Gasset “Sistem Olarak Tarih” kitabına şöyle başlar: “İnsan yaşamı dediğin garip bir gerçektir. Temel gerçektir o, demek oluyor ki tüm

Şarkiyatçılık Düşüncesi ve Biz

Arnold Toynbee “Türkiye Bir Devletin Yeniden Doğuşu” isimli kitabının ilk cümlesinde şöyle der: “Türkiye Cumhuriyeti bugünün dünyasında Batı uygarlığının üstünlüğü

Sistem ve Müslüman

Günümüz müslümanının kendine ait olmayan bir düzende yaşadığını sürekli söylüyoruz. Müslüman kendine ait olmayan bu düzenle iç içe olarak “bir

“Hainden Korkulur mu Oğlum!”

  “Hainden Korkulur mu Oğlum!” 15 Temmuz gecesi, o hain bildiri okunmadan evvel Ankara semâlarında helikopterler alçak uçuş yapmakta idiler.

Tarih ve İnsan

Tarih akar, insan da “tarih” içerisinde akar. Tarihin akışı tarihin ilerlemesidir. Peki, tarihin “ilerlemesi” insanın da “ilerlemesi” gerekliliğine işaret eden

Modern Hukuk Hakkında Kısa Bir Deneme

Modern hukukun temelini aydınlanma düşüncesinden aldığı bilinen bir gerçektir. Yine, bu hukukun aydınlanma düşüncesinin tüm kodlarını içinde barındırdığı da herkesçe

Din ve Sanat Üzerine Kısa Bir Deneme

“Dış içi uyandırır fakat iç âlem dış âleme şekil ve hüviyet verir.” diyordu Orhan Münir Çağıl. Dış dünyanın “görülüş”ü üzerine

Biçimsel Ahlak

Aklı “öznel izlenimler” ile inşâ edişin öznel aklın dünyaya egemen oluşuna sebebiyet verdiğini söylüyor Max Horkheimer. Akabinde ise, öznel aklın